Zamówienia

Płatności

Dostępne sposoby płatności to:

 • gotówka przy odbiorze
 • przedpłata przelewem
 • przelew z odroczonym terminem płatności dla stałych klientów.

Warunki dostawy

Klient wybiera formę dostawy towaru.

Ergana dostarcza Produkty wyłącznie na obszarze terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Ergana nie wysyła paczek za pobraniem.

Dostępne formy to:

 • Poczta Polska**, czas dostawy: 5 dni roboczych, cena 17,00 zł
 • DHL, czas dostawy: do 2 dni roboczych, cena 19,00 zł
 • Siódemka, czas dostawy: do 2 dni roboczych, cena 19,00 zł
 • GLS, czas dostawy: do 2 dni roboczych, cena 19,00 zł
 • odbiór własny 0,00 zł
 • dostawa towarów powyżej 100 zł netto na terenie Warszawy 0,00 zł

Podane ceny są cenami netto i obowiązują tylko dla paczek o standardowych wymiarach i nieprzekraczających wagi 5 kg (Poczta Polska) i 31,5 kg (Transport Ergana, DHL i Siódemka).
Czas dostawy wynosi zazwyczaj 24 godziny.
W przypadku towarów nadgabarytowych lub produktów wymagających transportu specjalnego koszty transportu ustalane są indywidualnie. ( 90,- zł/szt. od 1.09.2008 )

*Opłata za transport jest zależna od rzeczywistej wagi towaru po spakowaniu w paczkę i z tego powodu może odbiegać od podanej ceny.

W przypadku zamówień złożonych na towary nie będące na stanie magazynu Dystrybutora lub po godzinie 16-tej czas dostawy może ulec wydłużeniu.

Dodatkowo w wypadku przesyłek doliczamy z tego tytułu kwotę 10 zł.

Uwaga!

 1. Doręczenie przesyłki Odbiorca potwierdza własnoręcznym i czytelnym podpisem na Liście Przewozowym, stwierdzając tym samym prawidłowość wykonania usługi. W przypadku, gdy Odbiorcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej doręczenie przesyłki potwierdza osoba upoważniona do odbioru.
 2. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące wykonania usługi lub stanu przesyłki, winny być wpisane na Liście Przewozowym przez Odbiorcę w chwili jej przyjęcia.
 3. Z chwilą doręczenia przesyłki wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem lub utratą przesyłki przechodzą na Odbiorcę.
	Dystrybutor zastrzega sobie prawo do zmian powyższych warunków.

Warunki rękojmi Ergana

A. Przedmiot

 1. Niniejsze warunki określają zasady odpowiedzialności Ergana z tytułu rękojmi za sprzedane produkty oraz tryb postępowania w przypadku wystąpienia wady w produktach zakupionych w Ergana, zwanego dalej postępowaniem reklamacyjnym.
 2. Ergana nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za produkty, na które udzielona została oddzielna gwarancja producenta lub importera.

B. Warunki rękojmi

 1. Na zakupione produkty Ergana udziela rękojmi za wady na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
 2. Rękojmi nie podlegają produkty zakupione w Ergana, jeżeli są objęte gwarancją producenta lub importera.
 3. Ergana nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji za wady w przypadku produktów:
  • uszkodzonych mechanicznie,
  • eksploatowanych niezgodnie z warunkami podanymi w instrukcji obsługi lub niewłaściwie konserwowanych,
  • w których zostały naruszone lub uszkodzone plomby gwarancyjne ,
  • w których zostały zerwane naklejki identyfikacyjne z nieczytelnymi numerami seryjnymi,
  • noszące ślady niewłaściwej (tj. niezgodnej z przeznaczeniem lub zaleceniem) eksploatacji oraz nieodpowiedniego pakowania,
  • zużytych (materiały eksploatacyjne),
  • produkty niespełniające warunków gwarancji producenta.

C. Postępowanie reklamacyjne:

 1. W przypadku wady produktu, co do którego Ergana ponosi odpowiedzialność na podstawie rękojmi, bądź gwarancji nabywca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia reklamacyjnego w Ergana.
 2. W czasie właściwym dla danego produktu, marki można reklamować zakupione u nas materiały eksploatacyjne.
 3. Warunki gwarancji i rękojmi na produkty zakupione w Ergana przesłane zostaną do Klienta na jego życzenie.
 4. Warunkiem skutecznego zgłoszenia reklamacji jest uprzednie zarejestrowanie tej reklamacji drogą meilową ergana@ergana.pl - rozpatrywane są tylko reklamacje złożone w formie elektronicznej. Po zgłoszeniu reklamacji zamawiający otrzymuje numer RMA, co upoważnia go do dostarczenia, na własny koszt i ryzyko, reklamowanych produktów wraz z zgłoszeniem reklamacyjnym do firmy Ergana.
 5. Tonery i bębny oddawane do reklamacji należy dokładnie oczyścić z proszku.
 6. Warunkiem przyjęcia reklamacji z tytułu rozsypania się tonera wewnątrz opakowania jest zgłoszenie tego faktu w dniu otrzymania przesyłki - potwierdzonej listem przewozowym (data i podpis odbiorcy).
 7. Zgłaszany do reklamacji produkt powinien zostać dostarczony w opakowaniu fabrycznym lub innym opakowaniu zastępczym zapewniającym zabezpieczenie produktu w czasie transportu zarówno przed uszkodzeniami mechanicznymi, jak i elektrostatycznymi.
 8. Produkty wrażliwe na ładunki elektrostatyczne (twarde dyski, adaptery, płyty główne komputerowe) powinny być zapakowane w metalizowane torebki antyelektrostatyczne i zabezpieczone przed udarami mechanicznymi w czasie transportu.
 9. Produkty wrażliwe na światło (bębny światłoczułe, kartridże zintegrowane z bębnem światłoczułym) powinny być zapakowane w metalizowane lub czarne torebki zapobiegające naświetleniu i zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie transportu.
 10. W przypadku uszkodzeń powstałych w czasie transportu przesyłki, Partner może odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki lub sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kuriera. Protokół taki musi zostać podpisany przez kuriera, brak protokołu i podpisu kuriera powoduje odrzucenie reklamacji.
 11. W przypadku reklamacji towarów, których wady stwierdził autoryzowany serwis producenta należy do reklamacji dołączyć stosowną ekspertyzę opisującą zakres uszkodzenia.

D. Załatwienie reklamacji

 1. Ergana zobowiązuje się rozpatrzeć reklamację w możliwie najszybszym terminie nie dłuższym niż 30 dni licząc od daty dostarczenia produktu ( "termin podstawowy"), z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.
 2. Uznając zgłoszenie reklamacyjne za zasadne, Ergana może:
  • dokonać wymiany produktu na nowy, wolny od wad,
  • dokonać naprawy wadliwego produktu,
  • dokonać zwrotu zapłaty za produkt w terminie 7 dni od ustalenia, że niemożliwe jest w tym przypadku załatwienie reklamacji w sposób określony w ust.2 lit. a, b.
 3. O sposobie załatwienia reklamacji decyduje Ergana.
 4. Ergana zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu obsługi reklamacji, jeśli - z przyczyn niezależnych od Ergana - zachowanie terminu podstawowego jest niemożliwe.
 5. Rozpatrzone, zasadne reklamacje są dostarczane do Reklamującego na koszt Ergana.
 6. Jeżeli w terminie 3 miesięcy od daty załatwienia reklamacji nabywca nie odbierze produktu, zostanie wezwany do odbioru listem poleconym wysłanym na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacji, a w razie jego braku - na adres widniejący na fakturze. Po otrzymaniu wezwania Klient ma obowiązek bezzwłocznie przedmiotowy produkt odebrać. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego do odbioru produktu, Ergana dokona jego likwidacji bez obowiązku zapłaty na rzecz Klienta jakiegokolwiek odszkodowania.
 7. Powyższe zasady mają zastosowanie także w przypadku ponownych reklamacji tego samego produktu.

E. Koszty reklamacji ponoszone przez nabywcę.

 1. Nabywca dostarcza reklamowany produkt, do miejsca wskazanego w potwierdzeniu przyjęcia reklamacji, na własny koszt i ryzyko. Gdy przesyłka zostanie wysłana na nasz koszt, do paczki dołączymy fakturę za poniesione koszty.
 2. W przypadku ustalenia w toku postępowania reklamacyjnego, że zgłoszenie reklamacyjne było nieuzasadnione, Ergana obciąży nabywcę kosztami związanymi z jej załatwieniem, towar odesłany zostanie na koszt Reklamującego wraz z dołączona fakturą za poniesione koszty.
Reklamacje produktów, na które udzielona została gwarancja należy składać bezpośrednio w punktach serwisowych wskazanych przez Gwaranta oraz w trybie i na zasadach przewidzianym w karcie gwarancyjnej.
UWAGA:
W odniesieniu do sprzedaży konsumenckiej zastosowanie ma ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U Nr 141, poz. 1176 z 2002 r.)